Season   Series   Competition
Home   >  Results
ISU World Cup 2018/19 - Torino (ITA)

Split Times

ISU World Cup 2018/19 - Torino (ITA) - 500 m (1) - Quarterfinals - Men

 Charle COURNOYERKota KIKUCHIJIA HaidongHiroki YOKOYAMATeppei KIKUCHI
1 [1] 7.01 (7.01) [3] 7.13 (7.13) [4] (7.22) [2] 7.08 (7.08) [5] 7.37 (7.37)
2 [1] 15.87 (8.86) [2] 16.24 (9.11) [5] (9.39) [4] 16.52 (9.44) [3] 16.35 (8.98)
3 [1] 24.25 (8.38) [2] 24.55 (8.31) [5] (8.90) [4] 24.95 (8.43) [3] 24.86 (8.51)
4 [1] 32.77 (8.52) [2] 32.94 (8.39) [5] (8.56) [3] 33.31 (8.36) [4] 33.44 (8.58)
5 [1] 41.47 (8.70) [2] 41.59 (8.65) [5] (8.70) [3] 41.861 (8.55) [4] 42.031 (8.59)